Sakfrågor


Skola, vård och omsorg

Kvaliteten för barn och unga och för de som arbetar inom förskola, skola, vård och omsorg måste höjas och framöver ligga högt på listan över kommunens prioriteringar. I dessa kärnverksamheter har det under de senaste åren utvecklats stora behov och nu måste det till mer resurser genom t.ex. omprioriteringar i kommunens budget.


Landsbygden

Landsbygdens förutsättningar måste stärkas för att hela Tjust skall leva. Detta genom att det ges bättre förutsättningar för lanthandel, bibliotek, förskola och skola att verka, samtidigt som småorternas allmänna kommunikationer förbättras genom att kollektivtrafiken utvecklas från och till våra småorter med hjälp av KLT och lokala bilpooler med eldrivna minibussar. Detta ger både billigare resor och mer anpassad turtäthet.


Fritidsverksamhet

Mer satsningar på barn och ungdomars fritidsverksamhet behövs också genom att fler fritidsgårdar öppnas och att de befintliga gårdarnas öppettider utökas. Görs detta så kommer många av våra pensionärer och äldre också att ha nytta av detta samtidigt som dessa personer i sammanhanget också har mycket att tillföra i samhället.


Kultur

All kultur i Tjust behöver stöttas och stärkas genom utökat kommunalt engagemang och kommunal sponsring. Ett återupprättande av en kommunal kulturnämnd behövs.


Näringsliv

Ett aktivt näringsliv är också viktigt. En näringslivspolitik som värnar om småskaligheten, alla lokala handlare och företag i kommunen, cityhandlarna och de människor som bor runt om i kommunen. Här skulle också kommunens upphandling vara mer flexibel och bland annat prioritera lokala leverantörer.


Kommunikationer

Vår längsta och mest utnyttjade transportled i nord sydlig riktning är E 22 som löper mellan Trelleborg och Norrköping. Denna väg skulle kunna elektrifieras och bli ett pilotprojekt i den stora och snabba utvecklingen som nu sker inom eldrivna fordon. En konsekvensbeskrivning angående trafiken till Linköping borde också göras för att utröna om satsningar skall göras på Tjustbanan eller på väg 35.


Jämställdhet

Självklart skall vi även sträva efter att alla människor i Tjust får leva i en jämställd kommun. Ett samhälle med lika villkor för alla oavsett kön, ålder, sexualitet och nationalitet.


Miljö

En ren miljö är livsnödvändigt, där vi präglar vår nutid med kvalitativa närproducerade matprodukter. Kommunen bör också sträva efter att minska invånarnas bilåkande genom att förbättra och utöka kommunens nät av cykel- och gångvägar.


Energi

Vad det gäller vår energi anser vi att kommunen och dess medborgare bör sträva efter att vara mer självförsörjande genom olika lokala alternativ och att vi kommunalt stöttar olika försök och olika produktioner av gengas/el/biogas.


Folkhögskolan i Gamleby är ett föredöme i Tjust och skall värnas på alla sätt.


Nysvenskar är en stor tillgång och en god investering. Se Loftahammars lyckade integrationsexempel, där ett antal nya familjer nu etablerat sig i samhället.


Kommunens kärnverksamheter

Traditionell kommunal verksamhet såsom skola, omsorg och åldringsvård skall handhas av nämnder och förvaltningar. Övrig kommunal nyttoverksamhet såsom VA, el, värme kan handhas av kommunala bolag om detta är till gagn för medborgarna. Dessa bolag skall förstås verka i samhället med full insyn, öppenhet och transparens. Övriga kommunala bolag som inte hör till en kommuns kärnverksamhet bör utförsäljas.


Kommunfullmäktige

Vi anser att våra folkvalda medlemmar med sitt personliga mandat i vårt kommunfullmäktige skall rösta efter sin inre övertygelse, sitt samvete och sina medborgares önskemål


En levande och hållbar kommun

Det ovan beskrivna anser vi är några av de förutsättningar som vi tror måste till och som vi kommer att sträva efter för att vi långsiktigt skall kunna forma en levande, attraktiv och hållbar kommun för alla våra medborgare i hela Tjust.


Direktdemokrati

I dagens snabbt föränderliga samhälle så anser vi att medborgarna borde få komma till tals och påverka närsamhället oftare än vart fjärde år. Därför vill vi verka för att utveckla de direktdemokratiska formerna genom att införa olika former av medborgardialoger, medborgarforum och en ökad öppenhet för medborgarförslag. Lokala folkomröstningar kan även vara ett alternativ när det skall beslutas om viktiga och kostsamma projekt inom kommunen. Numera kommunicerar vi ju också allt oftare genom internet och olika sociala medier. Detta faktum innebär att det är lätt att utveckla och bredda demokratin och införa olika former av kommunal direktdemokrati.