Vi vill även se en ny syn på politiker och på politisk verksamhetDagens politik som präglas av maktkamp


måste bytas ut mot


Framtidens politik där vi alla tillsammans utvecklar det samhälle vi vill ha!Därför tror vi att


Retorisk tävlan                            måste ersättas med            Goda samtal


Psykologisk propaganda           måste ersättas med            Idé & kunskapsutbyte


Hierarkisk parlamentarism         måste ersättas med           Deltagande demokrati


Motsättningar                              måste ersättas med            Samförstånd


Partipolitikern                               måste ersättas av               Samutvecklaren


Konkurrens                                   måste ersättas med            Inkludering


Debatter                                       måste ersättas med             Kommunikation


Lojalitet till ett parti                      måste ersättas med             Lojalitet till medborgarna


Eftersträvandet av makt             måste ersättas med            Eftersträvande av samskapande